Nawigacja mobilna

Szkolenie dla rodzin z dziećmi „Akademia Rodzica”

Szkolenie dla rodzin z dziećmi „Akademia Rodzica”

Jest to cykl spotkań warsztatowo-terapeutycznych dla wszystkich osób posiadających dzieci, będących w sytuacji kryzysowej, dotkniętych problemem przemocy bądź alkoholizmu, chcących uchronić rodzinę przed rozpadem, a także mających trudności w wychowywaniu dzieci.

Celem spotkań jest:

- doskonalenie umiejętności pracy z rodziną biologiczną dziecka;

- podkreślenie roli rodziny jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci;

- wyposażenie w narzędzia ułatwiające wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

- kształtowanie umiejętności rodzicielskich;

- przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom i problemom w rodzinie biologicznej, zastępczej i u dziecka.

Szkolenie będzie prowadzone w formie grupy otwartej, a więc nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich spotkaniach. Osobami prowadzącymi zajęcia będą psychologowie, pedagodzy lub terapeuci.

Ramowy program spotkań:

Spotkanie I:

Budowanie poczucia bezpieczeństwa
i integracja.

Nawiązanie wstępnego kontaktu
z uczestnikami grupy, rozpoznanie problemów uczestników grupy, wzbudzenie motywacji do zmiany i/lub leczenia.

Świat emocji i uczuć

Rozróżnianie i nazwanie emocji, umiejętność przypisywania ich do konkretnej grupy uczuć.

Poznanie metody wglądu we własne uczucia.

Rozpoznawanie funkcji poznawczych emocji.

Sposoby wyrażania emocji zależne od kultury lub decyzji człowieka.

Odpowiedzialność za wyrażanie swoich emocji.

Metody radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami.

Spotkanie II:

Konflikt, kłótnia, kryzys.

Emocje towarzyszące sytuacji kryzysowej.

Komunikacja, problemy komunikacyjne.

Sytuacje kryzysowe.

Używki, ich destrukcyjny wpływ na rodzinę

Spotkanie III:

Sztuka porozumiewania się w rodzinie.

Czynniki sprzyjające i utrudniające porozumiewanie się.

Komunikacja w atmosferze akceptacji, zrozumienia, zaufania.

Otwarta komunikacja wzmacnia związki miedzy ludźmi, sprzyja przyjaźni, podejmowaniu współpracy, buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Poznanie swoich możliwości i odpowiednia ocena samego siebie ułatwiają funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.

Spotkanie IV:

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
i problemów.

Uświadomienie sobie zasad prawidłowej, skutecznej komunikacji.

Zapoznanie z efektywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Próba wdrożenia do stosowania zasad aktywnego słuchania.

Próba kształtowania mechanizmów asertywnego, akceptowanego społecznie
i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Spotkanie V:

Samodyscyplina zamiast kary

Refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi i decyzjami.

Droga do samodyscypliny.

Nagradzanie.

Konsekwencje zamiast kar i ich wpływ na zmianę zachowania dzieci.

Współpraca z dzieckiem.

Odnoszenie się z szacunkiem do uczuć i potrzeb wszystkich członków rodziny.

Budowanie więzi i ich rola.

Nasz zarząd